सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, बोदेबर्सायन, सप्तरी

ठेगाना :

फोन नं : 031446058

फ्याक्स : 031446058

इमेल : aaobodebarsayan@moha.gov.np