कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुमन कोइराला सुमन कोइराला का.मु. शाखा अधिकृत 9846074278
suman.koirala78@gmail.com
2 सदानन्द दास सदानन्द दास नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9852821153
3 इन्द्र नारायण यादव इन्द्र नारायण यादव कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9852821154
4 सत्य नारायण यादव सत्य नारायण यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9811767859
5 aaobodebarsayan aaobodebarsayan
aaobodebarsayan@moha.gov.np